Världen är mitt hem
13:e Internationella Exilfilmfestivalen 2017

 

ALLMÄNNA VILLKOR

  • Exilfilmfestivalen är en internationell festival utan tävlan.
  • Festivalen accepterar både lång- och kortfilmer.
  • Festivalen accepterar alla slags filmer: spelfilm, dokumentär, animation och experimentfilm.

Denna festivalupplaga accepterar filmer i följande programdelar:

Huvudprogram

- Exil, en global upplevelse
Festivalens huvudprogram visar filmer gjorda av filmare i exil och andra filmare som lever utanför sina hemländer. Temat är fritt.

Specialprogram

- Assyrier/syrianer, en minoritet under tryck
I det rådande läget utsätts assyrierna i Syrien för förföljelse och terror av islamistiska grupper, huvudsakligen på grund av sin kristna tro. De tvingas fly sitt hemland och många söker skydd i Sverige, inte minst i Göteborg.

Festivalens program ser närmare på deras pressade situation genom filmer och seminarier.

- Somalier – image
Somalierna är ett förtryckt folk som till följd av konflikter, kolonialism och globalisering flyr sitt hemland för att erhålla skydd och få möjlighet att leva i fred och lugn.

Detta program fokuserar på somaliernas situation, både i sitt hemland och på flykt, med en serie av dokumentärer och spelfilmer.

- Krig – ensamkommande flyktingbarn
Våld mot barn har aldrig varit så brutalt och grymt i människans moderna historia som det är nu. Tusentals barn har förlorat sina föräldrar eller har förlorat sina liv i klassrummet. De är utsatta för smädelser, för tortyr, sålda som slavar och till och med använda som soldater! I det rådande läget flyr miljontals barn från krig och militära konflikter. Några av dessa barn har lyckats ta sig till västvärlden och Sverige för att söka skydd. Hur tas dessa ensamkommande flyktingbarn emot ?
I programmet tar festivalen upp detta problem genom filmer och seminarier.

- Förorter
En öppen scen för filmer om livet i de bostadsområden där sammansättningen av folkgrupper är polariserad, och problem uppstår till följd av utanförskap, segregation, religiös fobi och rasism. Scenen är särskilt inriktad på unga invandrare som befinner sig i en utsatt situation och deras marginalisering innebär en dubbel utmaning.

Programmet visar filmer om ungdomar som lever i förorterna.

Sidoprogram

- Filmens odyssé – frihetens odyssé
Ett öppet program för filmer som förespråkar strävanden efter solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och frihet.

- Brännpunkter
I denna del har vi ett öppet program för filmer som fokuserar på områden i världen som utsätts för krig, konflikt, ockupation eller inbördeskrig.

- En annan syn
Slutligen presenterar festivalen filmer gjorda av filmare som inte befinner sig i exil om invandrare och människor som lever i exil, i ett försök att se utifrån en annan synvinkel: en blick utifrån.

DELTAGANDE

- Festivalen förbehåller sig rätten att avgöra berättigandet för varje film att antas till festivalens olika programdelar.

- Det finns ingen anmälningsavgift. Anmälningsformulär finns tillgängliga på festivalens officiella hemsida: www.exilefilmfestival.com. Anmälningstiden går ut 10 augusti 2017.

- Festivalen betalar inga visningsavgifter för att visa de utvalda filmerna i dess program.

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE 

- För varje film krävs att den sökande fyller i ett separat anmälningsformulär online och tillhandahåller en förhandskopia  av filmen.

- Det anmälda verket måste vara den färdigredigerade versionen . 

- Filmer med dialoger eller berättande på andra språk än engelska måste ha engelska undertexter.

- En förhandskopia kan tillhandahållas på två olika sätt:

  1. Online – inkludera en URL för nedladdning av förhandskopian i anmälningsblanketten. En förhandskopia måste vara tillgänglig för nedladdning senast 10 augusti 2017.
  2. Post – förhandskopia på en DVD skall inkomma till festivalkontoret eller dess postadress före 10 augusti 2017. Skicka din DVD till nedanstående postadress.

OBS! Var vänlig och notera att post från utlandet ska märkas ‘For cultural purposes only, no commercial value’.

Postadress:
The International Exile Film Festival
P.O. Box 7308
402 36 Gothenburg
SWEDEN

Kontorets adress:
Internationella Exilfilmfestivalen
Linnégatan 21
Viktoriahuset, uppg. A, 1 tr.
Göteborg

TEKNISKA KRAV

  1. Förhandskopia av filmen: DVD eller fil med tekniska specifikationer. Format: Quicktime eller MPEG4.
  2. Visningskopia: 35 mm, DCP utan krypteringsnyckel. Festivalen förbehåller sig rätten att avböja en visningskopia i tvivelaktigt tekniskt skick som kan skapa problem under visningen.

URVAL AV FILMER

Urvalet av filmer görs av festivalens filmurvalskommitté. En lista över de filmer som valts för programmen kommer att anges på festivalens officiella hemsida senast 1 september 2017. Alla sökanden kommer att meddelas resultatet av urvalet. Varje regissör vars film har valts ut för det officiella festivalprogrammet kommer att kontaktas av festivalledningen för ordnande av inkvartering.

FÖRSÄNDELSE AV VISNINGSKOPIA

Avsändaren står för kostnaden att skicka visningskopior av de filmer som valts för programmen, medan festivalen täcker kostnaden för återförsändelsen. Avsändaren måste informera festivalen om hur och när visningskopian ska skickas.

Paket som skickas från utlandet måste markeras med: ‘For cultural purposes only, no commercial value’. Material som skickas med expressbud (DHL, FedEx, UPS etc.) måste åtföljas av en proformafaktura uppgående till högst 20 EUR eller 20 USD. Visningskopian kommer att returneras inom två veckor efter festivalen till den adress som anges i anmälningsformuläret.

RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

- Varje sökande intygar att denne är upphovsman eller äger de fullständiga rättigheterna till den eller de filmer som anmälts.

- Filmernas förhandskopior kommer inte att skickas tillbaka, utan kommer att inkluderas i festivalens bibliotek. Festivalen förbehåller sig rätten att använda filmerna enbart för icke-kommersiella undervisningssyften.

- Festivalen har rätt att för marknadsföringssyften använda allt material relaterat till anmälningen såväl som ett filmutdrag uppgående till 10 procent av filmens totala längd som inte överstiger 3 minuter.

- Festivalen tar ansvaret för visningskopian av filmen från dess ankomst till festivalens kontor till dess återförsändelse. I händelse av skada under festivalperioden, kommer festivalen endast att ersätta det materiella värdet av de fysiska kopiorna (efter ett uppvisande av den ursprungliga fakturan). Festivalen är inte ansvarig för kopior som har gått förlorade under transporten, såvida inte förlusten har orsakats av festivalens hantering.

DONATIONER

Festivalen är tacksam för donationer av visningskopior till dess filmbibliotek.

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Deltagande i festivalen och dess anmälningsprocess förutsätter ett förbehållslöst godkännande av villkoren i de föreliggande reglerna. Ett anmälningsformulär är giltigt utan en underskrift och en försegling.

KONTAKT

The International Exile Film Festival
P.O. Box 7308
402 36 Gothenburg
SWEDEN

E-post: info@exilefilmfestival.com, exile.filmfestival@usa.net